Betrokken, liefdevol en gastvrij

Gemeentestructuur

Een gemeente als die van ons kent vele activiteiten, en daar moet een zekere structuur in aanwezig zijn.

Oudsten- en diakenenteam
De leiding van de gemeente wordt gevormd door een team van oudsten en diakenen. De oudsten ‘zien toe' op de gemeente; ze zijn verantwoordelijk voor de geestelijke zaken, leiding en beleid en de bediening van het woord (onderwijs, eredienst). Diakenen ondersteunen hen daarbij, zowel in praktische zaken als in besluitvorming.

De verschillende activiteiten in de gemeente zijn gestructureerd in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator, die tevens de contactpersoon is naar de oudsten en diakenen. Waar mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de werkgroepen en hun coördinatoren.

Het oudsten- en diakenenteam legt verantwoording af aan de Ledenvergadering.
Zie voor een overzicht van dit team de pagina Oudsten en diakenen

Ledenvergadering
Conform de statuten van de gemeente wordt er (minimaal) één keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Deze is toegankelijk voor leden en gastleden. Op de ledenvergadering worden onder andere besluiten toegelicht en eventueel vastgelegd, zoals de benoeming van oudsten en diakenen. Verder geeft de penningmeester namens de leiding van de gemeente inzage in de financiële gang van zaken in het voorgaande jaar en in de begroting van het lopende jaar. Gemeenteleden kunnen hier vragen stellen aan de leiding over beleid en reilen en zeilen van de gemeente. Indien het nodig is voor bepaalde beslissingen, wordt een extra ledenvergadering of gemeentevergadering gehouden.

Kerkgenootschap, KVK en ANBI
De gemeente is als Evangeliegemeente ‘De Wijngaard' ingeschreven in het Register van Kerkgenootschappen in Den Haag. Evangeliegemeente ‘De Wijngaard' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Middelburg, en ze is door de Belastingdienst erkend als Algemeen tot Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen giften aan de gemeente worden afgetrokken van de belasting.

Bankgegevens
Bankrekeningnr.: NL81 RABO 0335 0486 25
Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Privacybeleid
Ons privacybeleid kunt u hier inzien.

Activiteiten
Kinderdiensten
Samenkomsten
Livestream en preken
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg