Betrokken, liefdevol en gastvrij

Stadskerk Vlissingen

De Wijngaard is aangesloten bij Stadskerk Vlissingen. Stadskerk Vlissingen is géén kerkgenootschap, gemeente of stichting maar een samenwerking tussen diverse kerken in de gemeente Vlissingen op basis van acceptatie, wederzijdse erkenning en het opbouwen van onderlinge relaties. Dit vanuit erkenning en herkenning van elkaar in het lichaam van Jezus Christus, Zijn gemeente.

Deelnemende gemeenten en kerken in Vlissingen

Hope 4 You Church
Gildeweg 29, Vlissingen
0118-465105
info@hope4you.church
www.hope4you.church

Evangeliegemeente de Wijngaard
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg
0118-464872
info@de-wijngaard.nl
www.de-wijngaard.nl

Zuidpoort city church
Voltaweg 3, Vlissingen
0118-465341
info@zuidpoort.nl
www.zuidpoort.nl

De Blinkende Morgenster
Papegaaienburg 1, Vlissingen
0118-474732
joachimdk@zeelandnet.nl
www.blinkendemorgenster.nl

Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
Dokter Stavermanstraat 61-63, Vlissingen
0118-464134
info@filadelfia-vlissingen.nl
www.filadelfia-vlissingen.nl

Pinkstergemeente Vlissingen
Vrijdomweg 1, Vlissingen
0118-410076
info@pinkstergemeentevlissingen.nl
www.pinkstergemeentevlissingen.nl

Onze visie

Johannes 3:16
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 17:21
Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

Mattheüs 28:19
Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Onze speerpunten

Psalm 127:1
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

In bovenstaand Bijbelvers wordt gesproken over Het Huis en De Stad. Het Huis van de Heer dat gebouwd wordt door bouwers en De Stad die bewaakt wordt door wachters. Het spreekt daarnaast over afhankelijk aan de Heer die Zelf ook ‘bouwt’ en ‘bewaakt’. Het is daarom het gezamenlijk verlangen van de deelnemende gemeentes en kerken om samen Het Huis van de Heer te bouwen en De Stad te bewaken en dit te doen in volle afhankelijkheid van Hem. Bij de bouw van dit Huis van de Heer in Vlissingen bestaan er geen kerkmuren naar elkaar, maar is er sprake van onderlinge eenheid, en streven naar groei van Zijn Huis in de stad.

 1. Eenheid scheppen en bewerken en dit uitleven onder de kerken en gemeentes in Vlissingen en samen hiervan een getuige zijn. Geestelijke eenheid onder elkaar door erkenning van elkaars roeping en aanstelling. Erkenning van de bediening, kerk en gemeente waarin we geplaatst zijn binnen het koninkrijk van God.
 2. Onze eerste opdracht is te bidden voor de stad, het stadsbestuur en financiën, de noden en problemen, de verslavingsproblematiek, eenzaamheid, de scholen, enz.
 3. Samen ons uitstrekken naar de mensen in de maatschappij, geestelijke en praktische zorg verlenen, aandacht voor mensen die mensen die een geestelijk onderdak nodig hebben. Onze verantwoording en plaats innemen in de maatschappij, werkplek, school, bestuur, politiek, bedrijfsleven, enz.

Concrete speerpunten voor de nabije toekomst:

 1. Als leiders de muren tussen gemeenten en kerken verder slechten; elkaar beter leren kennen; elkaar weten te vinden indien nodig.
 2. Gebed en voorbede voor de stad verder oppakken, niet alleen als leiders, maar ook bijvoorbeeld door (aspirant) jonge leiders, jongerenwerkers, pastoraal werkers, etc. Kijken wat hierbij mogelijk is.
 3. Verder kan gedacht worden aan o.a.:
  a. samen onze gemeenteleden toerusten door bijvoorbeeld samen programma’s opzetten van ‘onderwijs en toerusting’
  b. diverse activiteiten en programma’s ook van te voren bekend maken, zodat ieder die wil ook kan deelnemen
  c. samen mensen helpen die meer van het evangelie willen weten door o.a. onderwijs.
  d. Het organiseren van gezamenlijke evangelisatie-acties

Leidersontmoetingen en bidstonden

A. Wie kunnen er deelnemen?

 1. Pastors, predikanten, voorgangers, dominees, priesters
 2. Eindverantwoordelijke leiders van een kerk, gemeente of bediening die relatie hebben met een gemeente of kerk
 3. Oudsten, ouderlingen, aangestelden vanuit de vijfvoudige bediening

Bovenstaande personen kunnen vanuit bovenstaande autoriteit/aanstelling individueel of als echtparen deelnemen aan de leidersbidstonden.

B. Voorwaarden deelneming

 1. Wederzijdse erkenning van elkaars plaats bediening, roeping, kerk, en gemeente in het lichaam van Jezus Christus. (1 Kor. 12)
 2. Elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. (Joh. 13:34-35)
 3. Bereid zijn om te vergeven en om vergeving te vragen. (Matth. 6:12)

Coördinatie Stadskerk
Coen van Dalen - Voorganger / pastor gemeente Zuidpoort

Activiteiten
Kinderdiensten
Samenkomsten
Livestream en preken
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg